Στον Πειραιά 215 μετανάστες από τη Μόρια

28
ÌåôáíÜóôåò ðïõ áéôïýíôáé Üóõëï êáé áíÞêïõí óå åéäéêÝò åõÜëùôåò êáôçãïñßåò áíá÷ùñïýí áðü ëéìÜíé ìå ôï ðëïßï «ÍÞóïò Ñüäïò», ãéá ÐåéñáéÜ, ÐáñáóêåõÞ 27 Óåðôåìâñßïõ 2019. Áðü íùñßò ôï ìåóçìÝñé Üñ÷éóå ç ìåôáêßíçóç ðñïò ôï ëéìÜíé ôçò ÌõôéëÞíçò ìå ëåùöïñåßá êáé öïñôçãÜ ôïõ Åëëçíéêïý Óôñáôïý. Óôç óõíÝ÷åéá èá åðéâéâáóôïýí óôáäéáêÜ óôï ðëïßï ìå ôï ïðïßï èá áíá÷ùñÞóïõí ãéá ÐåéñáéÜ. Êáé áðü åêåß ìå ôç öñïíôßäá ôçò ¾ðáôçò Áñìïóôåßáò ôïõ ÏÇÅ ãéá ôïõò ðñüóöõãåò èá ôïðïèåôçèïýí óå äïìÝò öéëïîåíßáò óôï Ó÷éóôü ôçò ÁôôéêÞò, óôç ÈÞâá, óôéò Èåñìïðýëåò êáé óôïí ÊáôóéêÜ Éùáííßíùí. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÔÑÁÔÇÓ ÌÐÁËÁÓÊÁÓ

Στο λιμάνι του Πειραιά μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα από τη Μόρια 215 μετανάστες με το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Νήσος Ρόδος».

Οι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν με λεωφορεία σε δομές φιλοξενίας στην Αττική και την Πελοπόννησο.

Το «Νήσος Ρόδος» πραγματοποιεί το δρομολόγιο Μυτιλήνη-Χίο-Πειραιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ