Εξονυχιστικός έλεγχος σε ΜΚΟ με αντικείμενο την μετανάστευση στην Θεσσαλονίκη

Έλεγχο στα οικονομικά στοιχεία ΜΚΟ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου από μικτό κλιμάκιο ελεγκτών της Αρχής Διαφάνειας και αστυνομικών της Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο ελέγχων που γίνονται για ενδεχόμενη κακοδιαχείριση οικονομικών πόρων από τέτοιες οργανώσεις.

Το κλιμάκιο ελέγχου αποτελούμενο από 7 Επιθεωρητές-Ελεγκτές της ΕΑΔ, 8 αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας (Υ.Ο.Α.Β.Ε.) και 4 αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Ε.Β.Ε.) , συνέλεξε στοιχεία και διενήργησε αυτοψίες κατόπιν εντολής Ελέγχου-Επιθεώρησης του Διοικητή της Ε.Α.Δ. με αντικείμενο τη διακρίβωση τήρησης ή μη της νομιμότητας των ενεργειών Μ.Κ.Ο στη Θεσσαλονίκη ως προς τη διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF), καθώς και την εν γένει λειτουργία και επιχειρησιακή της δράση.

Στον επιτόπιο έλεγχο που έγινε:

Ελήφθησαν αντίγραφα των τηρούμενων έντυπων και ψηφιακών στοιχείων των φακέλων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, του φακέλου προμηθειών και λοιπών στοιχείων που τηρούνται στις δομές και τα γραφεία της Μ.Κ.Ο..

Διενεργήθηκε ταυτοποίηση των φιλοξενούμενων ανηλίκων (καταγράφηκαν 84 ασυνόδευτα ανήλικα) και των παρόντων εργαζομένων.

Ελέγχθηκε η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των δομών φιλοξενίας (τεχνικές προδιαγραφές κτηρίων και ζητήματα ασφάλειας, συνθήκες υγιεινής, τήρηση μέτρων προστασίας για την COVID-19, παρεχόμενες υπηρεσίες κ.λπ.), της εσωτερικής οργάνωσης, του προβλεπόμενου αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού των δομών, της διαδικασίας παραπομπής, υποδοχής και αποχώρησης των φιλοξενουμένων από τις δομές.
Πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος της πληρότητας των στοιχείων των ατομικών φακέλων των παρόντων αλλά και αποχωρησάντων ανηλίκων κ.λπ., και εν γένει έλεγχος της υλοποίησης των απαιτήσεων των σχετικών τεχνικών δελτίων των υποέργων.

Συντάχθηκαν εκθέσεις εξέτασης προσώπου του συνόλου σχεδόν του παρευρισκόμενου προσωπικού στις δομές φιλοξενίας (συντονιστές δομών, κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί, διερμηνείς, κ.λπ.).

Συντάχθηκαν πέντε (5) εκθέσεις αυτοψίας σχετικά με: α) λειτουργικές προδιαγραφές, β) χρησιμοποιούμενους χώρους και γ) υλικοτεχνικό εξοπλισμό της κάθε Δομής.

Πηγή: seleo.gr