Γ. Πατούλης: Με στρατηγικό σχέδιο στοχεύουμε στην τουριστική ανάπτυξη, την ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών

Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ο ορισμός του
Αναπτυξιακού Οργανισμού Νέα Μητροπολιτική Αττική ως φορέα λειτουργίας
και διαχείρισης του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού της
Περιφέρειας Αττικής.

Την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, στην 22 η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής, εγκρίθηκε ο ορισμός του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική
Αττική Α.Ε.» ως φορέας Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού – DMMO
(Destination Management and Marketing Organization) στην Περιφέρεια Αττικής. Η
Περιφέρεια Αττικής αξιοποιώντας τις διατάξεις του Ν.4875/2021, στον οποίο
προβλέπονται ρυθμίσεις που ενισχύουν τη χάραξη και άσκηση πολιτικών για την
τουριστική ανάπτυξη σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δίνει απάντηση
στις σύγχρονες ανάγκες και τις προκλήσεις ενός βιώσιμου τουριστικού προϊόντος.
Επιπλέον, αναγνωρίζεται ως προτεραιότητα σε εθνικό επίπεδο, η σύνδεση της
βιωσιμότητας και της αειφορίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της
πολιτιστικής κληρονομιάς με την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα, ώστε οι επιμέρους
δραστηριότητες να ασκούνται σε ισορροπία μεταξύ τους.

Ως εκ τούτου, το Περιφερειακό Συμβούλιο έλαβε τη σχετική απόφαση σύστασης του
DMMO, έπειτα από την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και
Κλιματικής Αλλαγής, που είχε ήδη γνωμοδοτήσει θετικά να λειτουργήσει Οργανισμός
Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό της
Περιφέρειας Αττικής. Η λειτουργία μιας τέτοιας σύγχρονης και ευέλικτης δομής, θα
συμπληρώσει και θα ενισχύσει το έργο που πραγματοποιεί ήδη η Περιφέρεια Αττικής
για την τουριστική ανάπτυξη, προς όφελος του τουριστικού τομέα, της περιφερειακής
οικονομίας, και των τοπικών κοινωνιών της Αττικής.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, μετά τη λήψη της απόφασης
σύστασης DMMO, ανέφερε: « Η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο
στρατηγικό σχέδιο με στόχο ο τουρισμός να αποτελέσει επιταχυντή  για την
οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών. Η τουριστική προβολή της
Αττικής αποτελεί ένα κρίσιμο στοίχημα ανάπτυξης της Περιφέρειας καθώς και της εθνικής οικονομίας. Ως διοίκηση επενδύουμε συνεχώς στην αναβάθμιση των υποδομών της Αττικής.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και όλους τους αρμόδιους φορείς καταρτίζουμε το πλαίσιο για την υλοποίηση των βημάτων που θα οδηγήσουν μέσα από την τουριστική ανάπτυξη, στην ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας και στην ευημερία των τοπικών κοινωνιών. Η σύσταση Οργανισμού  Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, DΜMO, μέσω του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής, τη «Νέα Μητροπολιτική Αττική θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην υλοποίηση αυτού του στρατηγικού μας σχεδιασμού».

Ο DMMO θα καταστεί ως ο ιδανικός φορέας σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα, για την αποτελεσματικότερη συνδιαμόρφωση του προορισμού, με σύγχρονες
και αειφόρες αντιλήψεις, αντιλαμβανόμενη τις διεθνείς τάσεις, εμπειρίες και
πρακτικές. Παράλληλα, θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με δράσεις και
παρεμβάσεις που υλοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Τουρισμού της
Περιφέρειας, η οποία δραστηριοποιείται στην κατάρτιση και εφαρμογή των
προγραμμάτων τουριστικής προβολής για την προώθηση του προορισμού της
Αττικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στη συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις και σε
συνέδρια τουριστικού περιεχομένου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την παραγωγή
οπτικοακουστικού υλικού και μέσων τουριστικής προβολής καθώς και την εφαρμογή
προγραμμάτων για την τουριστική ανάπτυξη της Αττικής σε συνεργασία με τον
Ε.Ο.Τ. και τους Δήμους της Αττικής.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.», διαθέτοντας
την τεχνογνωσία για τη λειτουργία του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης
Προορισμού, ήδη έχει εκπονήσει σχετική μελέτη προετοιμασίας και ωρίμανσης για τη
δημιουργία του DMMO (η οποία βρίσκεται σε στάδιο διαβούλευσης, δείτε εδώ ) και
έχει προχωρήσει στις απαραίτητες τροποποιήσεις του Καταστατικού και του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Κ.Ε.Υ.) του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν.4875/2021.

O DMMO της Περιφέρειας Αττικής πρόκειται να δημιουργήσει πολλαπλά οφέλη για
τον τουριστικό τομέα και την ίδια την Περιφέρεια, μέσα από την προώθηση δράσεων
για την ανάπτυξη και διαχείριση των τουριστικών προϊόντων, την προώθηση της
συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών εμπλεκομένων φορέων του τουριστικού τομέα
– ενδεικτικά μέσω συμφώνων ποιότητας, μνημονίων συνεργασίας, θεματικών
clusters κ.α., την παροχή στρατηγικής πληροφόρησης για την υποστήριξη της λήψης
αποφάσεων των διαφορετικών εμπλεκομένων καθώς και την προώθηση
παρεμβάσεων βιωσιμότητας και πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού των
τουριστικών προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο: dmo@developattica.gr