Επέκταση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης του Δήμου Χαλανδρίου με τους κρατικούς φορείς

Ολοκληρώθηκε η διασύνδεση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων
(ΣΗΔΕ) του Δήμου Χαλανδρίου με το Κεντρικό ΣΗΔΕ.

Το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ((Κ-ΣΗΔΕ) είναι ένας κόμβος διασύνδεσης των τοπικών ΣΗΔΕ των δημοσίων φορέων μεταξύ τους. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι πλέον μπορεί η κάθε υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου να αποστέλλει ηλεκτρονικά τα έγγραφα της σε άλλο φορέα και αυτόματα να λαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου του άλλου φορέα που έλαβε το έγγραφο.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί διευκόλυνση στο έργο των υπηρεσιών του Δήμου και,
ταυτόχρονα, ένα βήμα μείωσης της γραφειοκρατίας στην εσωτερική διάρθρωση του
πλαισίου λειτουργίας  διακίνησης των εγγράφων της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.